Our goals

Improvements

на системата и добрите практики за създаване и възпроизводство на горите

Отглеждане и управление

на горите; Добив и разпределение на дървесина и биомаса

Издигане и утвърждаване

на собствения престиж и социален статус на българските горовладелци, ползватели и преработватели на дървесина в страната

Координиране и подпомагане

на развитието им и осигуряване благоприятни възможности за участието им в икономическия живот на страната

Intro

SOME STATEMENT

Our partners